This page contains Vietnamese and English language resources for COVID-19. These are sourced from other professional organizations. Please check back regularly for updates.

Small Business Resources

Little Saigon/Chinatown International District Business Relief Packet (English, Chinese, Vietnamese) 

Paid Sick and Safe Time & COVID-19 | Thời Gian Nghỉ Ngơi An Toàn và Nghỉ Ốm Có Trả Lương và COVID-19

More information for Small Businesses, Employers, and Employees (Tax deferment, unemployment, paid sick & safe time, weekly webinars, etc.)  

Public Health Resources

COVID-19 Public Health Recommendations | Các Khuyến Khích Y Tế Công Cộng về Vi-rút COVID-19

People at risk of serious illness from COVID-19 | Người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng từ COVID-19

What is social distancing? | Xa cách xã hội là gì? 

Guidance for COVID-19 self-quarantine | Hướng dẫn về covid-19 tự cách ly 

Public Safety Resources

What Can I Do About Crimes At My Business? | Tôi Có Thể Làm Gì Đối Với Tình Trạng Tội Phạm Tại Cơ Sở Kinh Doanh Của Tôi?
What You Should Know About Discriminatory Harassment Under Seattle Laws | Quý Vị Nên Biết Gì Về Việc Quấy Rối Sách Nhiễu Vì Kỳ Thị Dưới Các Luật Lệ Của Tiểu Bang