Small Business Technical Assistance

Free Workshop Series | Hội Thảo Miễn Phí

Tuesday, October 9 – Commercial Leasing 

0001 (1) 0001

Tuesday, April 17 – Commercial Tenant Improvement Design & Permitting 

4-17-18 Workshop Flyers-2 4-17-18 Workshop Flyers-4

Tuesday, December 12 – Commercial Leasing 

Commercial Lease Flier-CID-1 Commercial Lease Flier - Vietnamese-1

Small Business Resources

2018 Labor Standards Ordinance 

OLS Workshop 2018-1Sắc Lệnh Về Tiêu Chuẩn Lao Động 2018-1

Library to Business Program

Expansion of the ISRD boundaries in Little SaigonLS Boundary expansion_Web_English-2 

Effective January 1st, 2018, any physical changes to the outside of a business or building in Little Saigon will require approval from the City of Seattle. These changes will apply to you if your business or building is located between I-5 highway and Rainier Ave S and S. Dearborn Street to S. Main Street. See map below. This change is a result of legislation passed by the Seattle City Council on Aug. 2, 2017.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bất kỳ sự thay đổi về thể chất nào bên ngoài doanh
nghiệp hoặc tòa nhà ở khu vực Little Sàigòn sẽ cần sự chấp thuận của Thành Phố Seattle. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho bạn nếu doanh nghiệp hoặc tòa nhà của bạn nằm giữa đường 1-5 và Rainier Ave S và đường S. Dearborn đến đường S. Main. Xem bản đồ dưới đây. Sự thay đổi này là kết quả của luật được thông qua bởi Hội Đồng Thành Phố Seattle vào ngày 2 tháng 8 năm 2017.